Beräkna milersättning

Milersättning för tjänsteresor

Många behöver köra sin privata bil för att uträtta tjänsteärenden eller pendla från och till arbetet. Skatteverket medger under särskilda omständigheter antingen avdrag på skattedeklarationen eller att arbetsgivaren betalar ut milersättning, också kallad bilersättning.

När anställda gör resor i arbetet (tjänsteresor) med egen bil kan arbetsgivaren betala ut skattefri bilersättning med 18:50 kr per mil. Utbetalning sker under förutsättning att:

  • Resan har samband med affärsverksamheten.
  • Tjänstresan styrks med körjournal eller anteckning.

Av många anses en milersättnnig på 18:50 kr per mil vara lägre än den verkliga kostnaden för bilen ifall bränsle, skatt, försäkring, service, reparationer och bilens värdeminskning inräknas. Den verkliga kostnaden uppgår ofta till 30-50 kr milen för en ny bil. Arbetsgivaren kan ge milersättning även för detta, men då blir ersättning som överstiger 18:50 kr skattepliktig och behandlas på samma sätt som lön.

Ifall arbetsgivaren inte betalar ut milersättning har arbetstagaren rätt till avdrag i deklarationen om 18:50 kr per mil.

Milersättning för pendling till och från arbete

Arbetsgivare ger typiskt sett aldrig milersättning för pendling till och från arbete. Däremot har arbetstagaren under vissa förutsättningar rätt att göra avdrag i deklarationen för körda mil. Ersättningen uppgår till 18:50 kr per mil, men utgår endast för den del beloppet överstiger 10 000 kr per år. Rätt till avdrag ges ifall:

Avståndet från bostaden till arbetet är minst 5 kilometer och du tjänar minst två timmar på att nyttja bilen jämfört med allmänna kommunikationsmedel.

Eller under förtsättning att:

Bilen körs minst 160 dagar och minst 300 mil per år i tjänsten, oavsett tidsvinst och avstånd. Ifall bilen används färre än 160 dagar, men fler än 60 dagar och körs minst 300 mil medges avdrag för de dagar som bilen används i tjänst.

Skatteverket har mer information om avdragsgilla kostnader och bilersättning:

Skatteverkets avdragslexikon

Skatteverkets FAQ om avdrag

Skatteverket om kostnadsersättning